Erfaringer med ABC i Slagelse Kommune

Her er et udsnit af vores ABC-aktiviteter, -redskaber, -fællesskaber og netværk.

Foto: Eyun Schoppe 

ACB for mental sundhed erfaringer
 • ABC dialogkort til børn og voksne

  ABC dialogkort til børn

  Vi har i Slagelse Kommune, dagtilbud og Folkesundhed udviklet ABC dialogkort til børn. Dialogkortene er udarbejdet så der er opgaver i forhold til aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed. Eksempelvis slå en kolbøtte (gør noget aktivt), giv hinanden massage (gør noget sammen) og fortæl hvad der gør dig glad (gør noget meningsfuldt) dialogkortene anvendes i nogle af daginstitutionerne i Slagelse Kommune.

  ABC dialogkort til skolebørn

  Vi har videreudviklet på dialogkortene fra voksne til målgruppen ældre skolebørn (mellemtrin og udskoling). Dialogkortene er udarbejdet af Folkesundhed i samarbejde med skolekontaktpersonerne i Slagelse Kommune. Dialogkortene er inddelt i 4 temaer (skole, familie og fritid, venner samt følelser) hvilket gør det nemmere, at arbejde temabaseret med spørgsmålene ift. hvad der fylder hos den enkelte unge.

  Dialogkortene bruges på flere måder i samtaler med de unge. Fx udvælges der 10 kort som skolekontaktpersonen tænker, er relevant for den pågældende elev, og lægger kortene på bordet med bagsiden opad, og lader eleven trække et spørgsmål. Eleverne giver udtryk for de er glad for det ikke er skolekontaktpersonen, der vælger spørgsmålet og at det giver en god samtale at spørgsmålet er stillet på et kort.

  ABC dialogkort til voksne

  Dialogkortene til voksne er udviklet af Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) og Folkesundhed Slagelse Kommune. Der er et samtale spil som kan anvendes i mange sammenhænge. Vi anvender det i kommunen i samtaleforløb eks. i CPUS, på skoler, i uddannelsessammenhænge osv. Samtalekortene er spørgsmål i forhold til aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed. Eksempler på spørgsmål. ”Hvor finder du ro?” ”Hvornår har du sidst gjort noget godt for andre?” ”Hvad er det gode liv for dig?”

  Det er et godt redskab til, at få deltagerne til at reflekterer over egen praksis. Deltagerne finder hurtigt ud af hvad der er vigtigt for dem selv og dem de spiller med. Vi oplever i høj grad at dialogværktøjer kan være med til, at sætte fokus på og hjælpe deltagerne til at blive opmærksomme på hvad de fremadrettede kan gøre for deres egen og andres mentale sundhed.

 • ABC film
  ABC for metal sundhed film Slagelse Kommune

  Vi har i Slagelse Kommune i foråret 2019 lavet en ABC film. Filmen viser nogle af de tiltag vi har igangsat på området. 

 • ABC-forløb, herunder arbejde med ABC plakat i 9. klasse

  På Marievangsskolen arbejder lærerne med ABC for mental sundhed i faget livsduelighed. Derudover har eleverne i 9. klasse haft et forløb med ABC for mental sundhed.

  Eleverne skulle designe deres egen ABC plakat og således nedskrive ting de gerne ville prioritere i deres liv i forhold til aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed.

 • ABC nip-napper til børn

  Vi har i Slagelse Kommune udviklet en nip-napper til børn der sætter fokus på elementerne i ABC for mental sundhed.

  Vi har anvendt nip-napperen i mange sammenhænge bl.a. i institutioner, i vores tilbud til overvægtige børn og så anvender sundhedsplejerskerne den til deres besøg i 1. klasse.

  Her er nip-napperen et godt værktøj til at tale med børnene om svære emner. Vi er i gang med at udvikle en Nipp napper der skal kunne anvendes ved sundhedsplejerskens besøg i 3 klasse.

 • ABC voksen- og børneplakat

  Vi har udviklet to ABC plakater i Slagelse Kommune. De er redskaber til at få borgerne og medarbejderne til at reflektere over vigtigheden af at gøre noget aktivt, noget sammen og noget meningsfuldt.

  Plakaterne giver idéer til børn og voksne og er bl.a. brugt på arbejdspladser og i institutioner.  

  Vi arbejder på at udvikle plakaten til mere specifikke målgrupper.

 • Ambassadøruddannelse

  Formålet med ABC ambassadøruddannelsen er, at klæde deltagerne på til at formidle og skabe øget bevidsthed om god mental sundhed, herunder om ABC-budskaberne:

  • Deltagerne får kendskab til indholdet af ABC for mental sundhed og betydningen af god mental sundhed.

  • Deltagerne får indsigt i, hvordan deres afdeling/enhed/organisation kan bidrage yderligere til borgernes mentale sundhed, og hvordan ABC kan være med til at skabe et fælles sprog.

  • De lærer at kunne arbejde med den gode velkomst af nye i fællesskabet (fx dagtilbud, skole, social botilbud, væresteder, træningshold, frivillige foreninger m.v.)

  • De lærer at sætte gang i gode samtaler om betydningen af god mental sundhed med målgruppen.

  • Endelig er der fokus på at deltagerne kan hjælpe målgruppen på vej til relevante/meningsfulde fællesskaber i lokalsamfundet.

  Deltag i ABC ambassadøruddannelse den 3. november

 • Bright over night på Slagelse Gymnasium

  På Slagelse Gymnasium har vi haft et forløb, hvor vi har deltaget med en case ved deres Bright Over Night.

  Bright Over Night er et innovationsprojekt i samarbejde mellem Slagelse Gymnasium, Syddansk Universitet og Slagelse Kommune, hvor elever i 2g. med idræt, samfundsfag og matematik på A niveau har 32 timer til at komme med innovative løsningsforslag til en case.

  Eleverne fik følgende case: ”I skal komme med løsningsforslag til, hvordan man ved hjælp af bevægelse kan fremme trivsel og mental sundhed på ungdomsuddannelser?

  I vælger selv fokus, tilgang, form og indhold, så længe I præsenterer et konkret forslag til et initiativ, som I mener kan løse problemstillingen.

  Brug for inspiration:

  Her er nogle spørgsmål, der kan hjælpe jer i gang med at udvikle indsatsen:

  • Hvordan kan ungdomsuddannelserne skabe sunde og støttende rammer for elevernes trivsel og mentale sundhed? 
  • Hvad har betydning for, om unge på ungdomsuddannelserne bevæger sig?
  • Hvordan kan I bruge forståelsesrammen ABC for mental sundhed - Gør noget aktivtGør noget sammen og Gør noget meningsfuldt?
  • Hvad har betydning for, om unge på ungdomsuddannelser bevæger sig?
  • Kan allerede eksisterende rammer på ungdomsuddannelser udvikles til i højere grad at have fokus på bevægelse og fællesskaber?  
  • Hvordan kan I inddrage målgruppen i designprocessen?
  • Hvordan vil I udbrede indsatsem blandt målgruppen? 

   

  Inden besvarelsen af selve casen, var vi ude og holde oplæg for eleverne om mental sundhed herunder ABC for mental sundhed. Der kom rigtig mange gode løsningsforslag fra eleverne, og disse forsøges indarbejdet på Slagelse Gymnasie og derudover tager Slagelse Kommune de mange idéer med i deres fremadrettet arbejde med denne målgruppe.

 • Diverse workshops

  Vi har I Slagelse Kommune afholdt rigtig mange forskellige typer af workshops.

  Vi har bl.a. afholdt workshops på bosted, for frivillige sociale foreninger, for medarbejdere på aftenskole, for medarbejdere på indsatsen (BOBU) Behandling af overvægtige børn og unge og sundhedstjenesten.

  I Center For Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) er der afholdt en række forskellige workshops for både medarbejdere og for borgere. Derudover har de afholdt en stor konference om emnet.

 • Events - Dyrenes dag, Slagelse Festuge, Sundhedsuge

  Slagelse Kommune har deltaget ved en lang række forskellige events med ABC boder. Formålet med dette, er at komme ud at tale med borgerne om vigtigheden af elementerne i ABC for mental sundhed.

  Vi har ved disse boder forskellige værktøjer med eks. laver vi badge med børnene, hvor de skal tegne, hvad der gør dem glad. Vi har tomme ABC plakater med som borgerne kan udfylde, de kan spille med ABC dialogkortene og få en kop kaffe og en god snak.

 • Fejring af Fodsporets 10 års fødselsdag

 • Fællesskabsstafet

  I forbindelse med sundhedsugen i uge 41 2019 etablerede vi en Fællesskabsstafet.

  Fællesskabsstafetten er en stafet, som har til formål at synliggøre de mange spændende og givende fællesskaber, som findes indenfor Slagelse Kommunes grænser. Stafetten har ligeledes til formål, at skabe nye fællesskaber på tværs af allerede eksisterende fællesskaber.

  I Slagelse Kommune blev Fællesskabsstafetten afholdt for første gang i uge 41 i 2019. Her blev den fysiske depeche transporteret gennem 10 lokalområder af mere end 100 forskellige fællesskaber. Depechen nåede at tilbagelægge over 125 km. og blev bl.a. roet, løbet, cyklet og driblet rundt i Kommunen. De deltagende fællesskaber repræsenterede både idrætsforeninger, interesseorganisationer, kommunale institutioner, lokalråd m.fl.

  Undervejs i stafetten åbnede de lokale fællesskaber også op for forskellige aktiviteter, som alle var velkomne til at deltage i. Der blev bl.a. afholdt åbent hal-arrangement med kaffe og kage, inviteret til vinterbadning, spilaften mm.

  Fællesskabsstafetten tog sit afsæt i det lokale ABC netværk i Slagelse Kommune, og blev udviklet i tæt samarbejde mellem Folkesundhed i Slagelse Kommune og Frivilligcenter Slagelse.

 • March mod ensomhed

  Slagelse Kommune deltog sammen med 35 andre kommuner i march mod ensomhed 2021. Marchen var 1600 km lang, og satte fokus på ensomhed som en sundheds- og samfundsudfordring.

  Konceptet for March mod Ensomhed er som følger: 
  Patrick må ikke gå, medmindre han har følgeskab - ellers skal han stå stille. På den måde bliver hans vandring symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed. 

  Den 22. august ankom Patrick Cakirli til Slagelse fra Ringsted og efter modtagelse på Slagelse Rådhus var der fællesspisning i Rosenhuset. Der blev serveret dejlig mad og Patrick holdt et oplæg om sin egen historie og deltagerne havde mange spørgsmål. Den 23. august var der morgenmad foran rådhuset i Slagelse og herefter gik over 70 mennesker mod Næstved. Der var mange forskellige aldersgrupper lige fra skolebørn til ældre. Der var nogle der gik noget af ruten, andre stødte til undervejs og flere gik helt til Næstved Rådhus.

  Arrangementet var arrangeret af Center for Psykosocial Udvikling Slagelse CPUS og Folkesundhed. 

 • Overgang fra arbejdsliv til pensionisttilværelsen
  Mere fritid, flere muligheder - inspiration til tiden efter arbejdslivet:

  Nye og kommende pensionister i Slagelse var inviteret til en dag fyldt med inspiration til at indgå i forskellige aktiviteter, fællesskaber og frivilligt arbejde.

  Der var også være mulighed for at få information om økonomi og pension. Slagelse kommune afholdte dagen i samarbejde med organisationer, klubber, foreninger, aftenskoler mm.

  Der var inputs fra rigtig mange forskellige aktører - lige fra idéer til et aktivt liv, frivilligt engagement, kunst og kultur, musik, information og rådgivning.

  Derudover var der oplæg ved en politibetjent, ved seniorerhverv og teaterstykket ”Selv granvoksne mænd drømmer”.  

  Syv inspirationsfilm om gode overgange til seniorlivet

  Syv seniorer fortæller deres personlige historier om overgange til seniorlivet og sætter fokus på sociale fællesskaber, fysisk aktivitet, trivsel og mental sundhed, læring og vedligeholdelse af kompetencer.

   

 • Vores Folkekøkken

  Vores Folkekøkken opstod ved at Frivilligcenter Slagelse, og Folkesundhed afholdte en række fællesspisninger i 2017/2018.

  Efterfølgende mødtes en række frivillige, deltagere fra Frivilligcenter Slagelse derudover deltog to kommunale CPUS, Center for Handicap og Psykiatri, Folkesundhed samt Center for Sundhed og Ældre.

  Vores Folkekøkken havde sin første fællesspisning i 2019. I opstarten holdt Folkekøkkenet til i kommunale bygninger.

  Der er omkring 70 mennesker til hver spisning og cirka 8-10 frivillige som står for indkøb, madlavning, borddækning, oprydning og nogle er sociale værter.

  Målgruppen i Vores Folkekøkken er alle, og vi ser ved hver spisning, som foregår den 2 sidste onsdag i hver måned bl.a. børnefamilier, pensionister samt enlige.

ABC Netværk Slagelse Kommune
 • Netværkets sammensætning
  • Annika Flindtholt, Gruppe- og Frivilligkoordinator, CPUS Center for Handicap og Psykiatri Slagelse

  • Birgitte Rubæk Sørensen, Chefkonsulent, CPUS Center for Handicap og Psykiatri Slagelse

  • Christina Rose, leder af Søbjerggård Vuggestue og Børnehave, Center for Børn & Unge

  • Finn Vedel, Udviklingskonsulent, Center for udvikling og HR

  • Lise Østergaard Pedersen, Breddeidrætskonsulent, Center for Kultur, Fritid og Borgerservice
  • Lykke Pedersen, leder af Frivilligcenter Slagelse

  • Maria Bjerring Petersen, Udviklingskonsulent, Folkesundhed, Center for Sundhed og Ældre

  • Pernille Vibe Hansen, Chefkonsulent, Folkesundhed, Center for Sundhed og Ældre

  • Tina Baadsgaard Due, Dagplejepædagog, Center for Børn og Unge
 • Netværkets formål

  ABC netværkets formål:

  • Sikre vidensdeling på tværs af centrene.
  • Forstærke ABC perspektivet og udbrede det i Slagelse Kommune.
  • Udvikle ABC indsatser eks. forskellige værktøjer.
  • Gensidig inspiration.
  • Iværksætte prøvehandlinger.
  • Forstærke det tværfaglige/tværgående samarbejde
  • God vidensdeling på tværs af centrene i Slagelse Kommune

  I netværket har vi fundet på, at udvikle forskellige ABC indsatser. Det er med til at forstærke det tværfaglige/tværgående samarbejde. Det er vigtigt, at der laves et godt program hver gang, og der også afsættes tid til diskussioner.

Siden er sidst opdateret 20. september 2022